انتشارات

ویژه‌نامه تلاقی

شماره ۴

اسفند 1395

آرشیو ماهنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  هوش مصنوعی

  filereader.php?p1=main_70a7837270191f89b
  مقاله مرتبط با هوش مصنوعی
  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با هوش مصنوعی
  - حذف خبر + افزودن خبر