انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۶

شهريور 1397

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  هوش مصنوعی

  filereader.php?p1=main_70a7837270191f89b

  مقاله مرتبط با هوش مصنوعی

  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با هوش مصنوعی