انتشارات

ویژه‌نامه تلاقی

شماره 4

اسفند 1395

آرشیو ماهنامه
نظرسنجی

محتوای فصلنامه فناوری‌های همگرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  ویژه‌نامه تلاقی

  ویژه‌نامه تلاقی

  آخرین شماره - 4

  اسفند 1395

  فهرست مطالب این شماره

  برای دریافت این فایل وارد سایت شوید

  ویژه‌نامه تلاقی از آذرماه ۱۳۹۵ توسط مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا منتشر می‌شود.  این نشریه با رویکرد ترویج فناوری‌های همگرا در هر شماره می‌کوشد تا به صورت تخصصی به معرفی و تبیین یکی از نقاط همگرایی به مخاطبین خود بپردازد. در حال حاضر محوریت موضوعی تلاقی حوزه رابط مغز و رایانه(BCI) است.

  آرشیو سالیانه

  سال
  سال 1395