کلان داده بــا محاسبات شناختی : مطالعــه‌ای بــرای آینــده

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تعداد بازدید : ۶۰

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

تحلیـل داده‌هـا توسـط انسـان‌ها می‌توانـد کاری زمانبـر باشـد، از ایـن رو اسـتفاده از سیسـتم‌های پیچیـده‌ شـناختی میتوانـد بـرای پـردازش این حجم عظیـم داده بـه کار رود. محاسبات شناختی می‌تواننـد بـرای کاهـش نواقصـی بـه کار رونـد کـه در اثـر مسـائلی کـه در در طـی تحلیـل کلان داده رخ می‌دهنـد. هـدف ایـن مطالعـه فراهـم کـردن شـناختی کامـل از رویکردهـای گذشـته، حال و آینـده در حـوزه‌ی کلان داده و محاسـبات شـناختی برای خواننـده اسـت. از پژوهشـی نظام‌منـد بـرای ایـن مطالعه با بهره‌گیری از DBPL, Scopus و Databases Science of Web اسـتفاده شـده اسـت. این کار در حـوزه‌ی کلان داده و محاسـبات شـناختی در حـال حاضـر در سـطحی نوپـا در حـال انجـام اسـت و از روی مطالعـات بـه چاپ رسـیده می‌تـوان این مسـاله را متوجـه شـد. شـاخصه‌های محاسـبات شـناختی از جملـه مشـاهده، تفسـیر، ارزیابـی و تصمیـم در 5 ویژگـی کلان داده؛ حجـم، تنـوع، صحـت و سـرعت پـردازش و ارزش ترسـیم شـده‌اند. چشـم اندازهایـی کـه برایـن پارامترهـا تاثیـر می‌گذارند هنـوز باید در این پژوهش بررسـی شـوند.

  

نظر شما