چرا اســتارت آپ نــاب همه چیــز را تغییــر می‌دهــد؟

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تعداد بازدید : ۵۶

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

اسـتیو بلنـک یکـی از اسـتادیاران دانشـگاه اسـتنفورد، همـکار ارشـد در دانشـگاه کلمبیـا و مـدرس دانشـگاه کلمبیـا، برکلـی اسـت. او همچنین یکی از موسسـان یـا اولیـن کارمنـد در هشـت اسـتارت‌آپ فنـاوری پیشـرفته اسـت و بـه راه‌انـدازی سـپاه نـوآوری بنیـاد علـوم طبیعـی و برنامه‌هـای اقـدام بـرای دفـاع (Defense for Hacking) و اقـدام برای دیپلماسـی (Diplomacy for Hacking) کمـک کـرده اسـت. آثـار او را در فضـای مجـازی در آدرس زیـر بیابیـد: www.steveblank.com

     

نظر شما