محصول همگرا: خدمت تعیین توالی ژن‌‍‌های انسان (شرکت ژن فن پیشروطب)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تعداد بازدید : ۷۶

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

شـرکت ژن فـن پیشـرو طـب از جملـه شـرکت‌های موفـق در حـوزه توالی‌یابـی نسـل جدیـد (NGS) در کشـور اسـت کـه ضمـن انجـام فعالیت‌هــای آموزشــی و تحقیقاتــی، خدمــات توالی‌یابــی ژنــی را بــه بیمــاران و متخصصــان ارائــه می‌دهــد. محصــول ایــن شـرکت بـه حـوزه زیسـت‌فناوری و فنـاوری اطلاعـات مرتبـط اســت و بنابرایــن همگــرا محســوب می‌شــود.

  

نظر شما