مصاحبه با نوپاهای همگرا: آقای دکتر شـهباز عسـکری (کارآفریــن شــرکت دانش‌بنیــان طراحــی نگاراندیشــگان)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تعداد بازدید : ۷۷

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

آقـای دکتر شـهباز عسـکری از موسسـین شـرکت دانش‌بنیـان طراحـی نگاراندیشـگان هسـتند کـه در سـال 1395 بـا مرکـز راهبردی فناوری‌هـای همگرا آشـنا شـدند و طـی ایـن مـدت حمایت‌هایـی را از مرکـز دریافت کردنـد. محصولات شـرکت حـول طراحی و سـاخت دسـتگاه‌های تشـخیصی بیماری‌های مغز، اعصاب و عضله می‌باشـد و به دلیـل ارتباط با حـوزه فناوری اطالعـات و علوم شـناختی (اعصاب) جزو دسـته محصـولات همگرا به شـمار مـی‌رود.

   

نظر شما