مصاحبه با نوپاهای همگرا: دکتر نیما شریفی صادقی (کارآفریــن اســتارتآپ دســتیار ســامت پیشگام)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تعداد بازدید : ۹۲

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

آقـای دکترشـریفی صادقـی از هم‌بنیان‌گـذاران اسـتارتآپ دسـتیار سلامت پیشـگام هسـتند کـه در سـال 1399 در برنامـه نوپاهـای فناوری‌هـای همگـرا وابسـته بـه مرکـز راهبـردی فناوری‌های همگـرا حضـور یافتنـد. ایشـان محصـولات نرم‌افـزاری توسـعه داده‌اند که هدفشـان کمک به پزشـکان و مردم در تشـخیص بیماری‌ها اسـت. محصـولات این اسـتارتآپ در حـال حاضر در بسـتر موبایـل و وب در اختیـار مشـتریان قـرار گرفته اسـت. نرم‌افـزار هوشـمند بیماری‌هـای مغـز و اعصاب بـه دلیل ارتبـاط با حـوزه فنـاوری اطلاعـات و علوم شـناختی (اعصـاب) جزو دسـته محصـولات همگرا به شـمار مـیرود.

   

نظر شما