معرفی ۲ محصول حوزه زیست مهندسی یا زیست‌شناسی مصنوعی

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

تعداد بازدید : ۴۱۴

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

زیست‌مهندسـی (Engineering Biology) بـه مهندسـی سیسـتم‌های زیسـتی می‌پـردازد. اگرچـه بـه‌ عنـوان زیست‌شناسـی مصنوعـی (Synthetic Biology) نیـز شـناخته می‌شـود امـا بـه دلیـل نقـش پررنـگ اصـول مهندسـی در آن، اخیـرا به عنـوان زیست‌مهندسـی معرفـی می‌شـود.

 

 

 

 

نظر شما