معرفی ۳ محصول حوزه چاپگر زیستی سه بعدی

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

تعداد بازدید : ۴۳۵

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

چــاپ ســه بعدی زیســتی (3d bioprinting) بــه اســتفاده از تکنیک‌هــای چــاپ ســه بعدی بــرای ترکیــب ســلول‌ها، فاکتورهــای رشــد یــا مــواد زیســتی بــرای ســاخت قطعــات زیســت‌پزشــکی گفتــه می‌شــود کــه اغلــب بــا هــدف تقلیــد از خصوصیــات بافــت طبیعــی انجــام می‌شــود. بــه طــور کلــی، چــاپ ســه بعدی می‌‍توانــد از یــک روش لایه به لایــه بــرای رســوب مــواد معــروف بــه جوهــر زیســتی (bioink) بــرای ایجــاد ســاختارهای بافت‌ماننــد اســتفاده کنــد کــه در مرحلــه بعــد در زمینه‌هــای مختلــف پزشــکی و مهندســی بافــت اســتفاده می‌شــود.

 

 

 

نظر شما