معرفی ۷ محصول حوزه رابط مغز و رایانه

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

تعداد بازدید : ۵۲۰

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

رابــط مغــز و رایانــه (BCI) کــه بــا عناویــن مختلفــی ماننــد رابــط مغــز و ماشــین (BMI) نیــز معرفــی می‌شــود، سیســتمی مبتنــی بــر رایانــه اســت کــه ســیگنال‌های مغــز را بــا روش‌هــای متنوعــی اندازه‌گیــری می‌کنــد؛ آن‌هــا را تجزیــه و تحلیــل می‌نمایــد و ویژگی‌هایــی را از فعالیت‌هــای مغــزی اســتخراج و آن ویژگی‌هــا را بــه خروجی‌هایــی تبدیــل می‌کنــد کــه بــرای جایگزیــن نمــودن، بازیابــی، تقویــت، تکمیــل یــا بهبــود عملکردهــای انســان بــه کار مــی‌رود.

 

 

 

نظر شما