احتمال ظهور نمایشگرهای الکترونیکی پوشیدنی و قابل شستشو بر روی پوشاک، در آینده نزدیک وجود دارد

تاریخ : ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

تعداد بازدید : ۲۴۴

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

امـروزه، پارچه‌هـای نمایشـگرهای الکترونیکـی بزرگتـر و بادوام‌ ترنـد، و راه را به سـوی پوشـاکی بـاز می‌کننـد کـه عملکـردی مشـابه صفحـه نمایـش رایانـه دارند. یـک گروه تحقیقاتـی، در آخریـن مقالـه خـود، گـزارش کرده‌اسـت کـه یـک نمایشـگر تعاملـی پوشـیدنی ساخته شـده از پارچـه الکترونیکـی انعطاف‌پذیـر و تنف‌سپذیـر می‌توانـد نقشـه‌های سـاده و پیام‌هـای متنـی را نمایـش دهـد، کـه احتمال اسـتفاده در پوشـاک هوشـمند را در آینـده دارد. محققـان در سراسـر دنیـا، به‌عنـوان گام بعـدی در فناوری‌هـای پوشـیدنی، پـس از گوشـی‌های هوشـمند و سـاعت‌های هوشـمند، بـه طـور فزاینـدهای در حـال تحقیـق در زمینـه منسـوجات الکترونیکـی هسـتند. یـک مشـکل در توسـعه ایـن دسـتگاه‌های پوشـیدنی، صلبیـت و جاگیـر بـودن نمایشـگرهای ویدیویـی اسـت. تحقیقـات پیشـین منجـر بـه توسـعه نمایشـگرهای لایه نـازک انعطاف‌پذیـری شده‌اسـت، کـه قابـل لولـه شـدن، تـا شـدن و کـش آمـدن هسـتند. امـا ایـن دسـتگاه‌های الکترونیکـی هنـوز بـه شـکل موفقیت‌آمیـزی در پوشـاک تعبیـه نشـده‌اند. دلیل ایـن امـر چالش‌برانگیز بودن طراحـی نمایشـگرهای پارچـه‌ای اسـت، کـه هـم در طـول زمان بـادوام باشـند و هم به سـادگی در مقیـاس وسـیع قابـل سـرهم‌بندی باشـند.

  

نظر شما