ظرفیـت عظیــم منســوجات الکترونیکــی ساخته شــده بــا نخ‌هــای ســلولزی جدیــد

تاریخ : ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

تعداد بازدید : ۲۸۸

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

منسـوجات الکترونیکـی فرصت‌هـای انقلاب جدیـدی را در حوزه‌های مختلـف، به ویژه حـوزه بهداشـت، ایجـاد می‌کننـد. اما لازم اسـت کـه این منسـوجات، برای رسـیدن به پایـداری، از مـواد تجدیدپذیر سـاخته شـوند. هم‌اکنون، یـک تیم تحقیقاتـی به رهبری دانشـگاه صنعتـی «چالمـرز» سـوئد، نوعی نخ ساخته‌شـده از سـلولزهای رسـانا را ارائه می‌کند، که امکانات کاربردی و جذابی را برای منسـوجات الکترونیکی ایجاد کرده‌اسـت. سـوزان دارابـی ،دانشـجوی مقطـع دکتـرا در دانشـکده شـیمی و مهندسـی شـیمی دانشـگاه صنعتـی چالمـرز و مرکـز علـوم چـوب والنبـرگ و نویسـنده ارشـد یـک مقالـه علمـی کـه اخیـرا در مجلـه «ای اس سـی اپالید متریالـز اند اینترفیسـز» چاپ شده‌اسـت، میگویـد: ابزارک‌هـای الکترونیکـی پوشـیدنی و مینیاتـوری، در زندگـی روزمـره مـا، رایجتـر از هـر زمـان دیگری شـدهاند. امـا هماکنـون، آنها وابسـته به مواد اولیـه کمیـاب، و حتـی در برخی مواقع سـمی هسـتند. همچنین، آن‌هـا به‌تدریج منجر بـه انباشـت کوه‌هـای عظیمـی از زباله‌هـای الکترونیکـی شـده‌اند. نیـاز جـدی بـه مواد اولیـه طبیعـی و تجدیدپذیـر، بـرای اسـتفاده در منسـوجات الکترونیکـی وجـود دارد.» چندیـن سـال اسـت کـه سـوزان دارابی، بـه همـراه پژوهشـگری دیگـر از همـان گروه آن‌جـا لونـد، در حـال کار بـر روی الیاف رسـانا بـرای اسـتفاده در منسـوجات الکترونیکـی اسـت. در گذشـته، تمرکـز بـر روی ابریشـم قرار داشـت؛ امـا هم‌اکنون، به وسـیله اسـتفاده از سـلولز، اکتشـافات بیشـتر شده‌است.

    

نظر شما