نرم‌افزار ایرانی برای شناسایی اختلالات خواب

تاریخ : ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

تعداد بازدید : ۱۰۴۱

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

یک شرکت ایرانی فعال در حوزه همگرا، نرم‌افزاری طراحی کرده است که با استفاده از آن ارزیابی و مطالعه عمق و نحوه خواب انجام می‌شود

ایـن محصـول در حـوزه سلامت روان کاربرد دارد و ارتقـای کارکردهـای جسـمی و پیشـگیری از اختلالات روان هدف از ساخت آن است. سیســتمی که بــا ثبــت ســیگنال‌های الکتریکی مغز یا EEG  هنــگام خوابیــدن قــادر بــه پیگیــری الگــوی خــواب افــراد اســت. کاربــرد آن نیز در شناســایی اختــلالات خــواب افــراد و کمــک بــه تشـخیص بیماری‌هـای ایـن حـوزه خلاصه می‌شود.

ایــن محصــول یــک روش نویــن در ارتقــای کارکردهــا در حــوزه سلامت روان اســت کــه در آن بــرای طبقه بنــدی مراحــل خــواب بــر اســاس ســیگنال دریافتــی از دســتگاه EEG یــک شــبکه عصبــی کانولوشـنی طراحـی شـده اسـت. مهمتریـن بخـش ایـن محصـول الگوریتـم طبقه بنـدی مراحـل خـواب اســت کــه بــا دقــت مناســبی مراحــل خــواب را تفکیــک می کنــد.

بــازار هــدف ایــن محصــول تمامــی افــرادی هســتند کــه علاقمنــد بــه شناســایی و تشــخیص مشــکلات خــواب خــود هســتند. همچنیــن ایــن محصــول قابل اســتفاده در کلینیک‌هــای خــواب اســت.

محققان در شرکت فناور سیمدیکس با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی این نرم افزار را طراحی کردند.

نظر شما