• نانو بیوتکنولوژی مولکولی(پروکاریوت‌ها)
  عنوان اصلینانو بیوتکنولوژی مولکولی(پروکاریوت‌ها)
  نویسندگانگیتی امتیازی
  سال انتشار1391
  ناشرانتشارات مانی
  تعداد صفحات387
  ISBN9789647864619
  موضوعمبانی علمی
ریز‌زیست‌فناوری،‌ یک رشته چند ظرفیتی است که بر زیست‌شناسی و نانوفناوری متمرکز شده است. ریز‌زیست فناوری، اصول‌زیست‌شناسی را با روش‌های فیزیکی ترکیب نموده و بلوک‌های ساختمانی نانومقیاس را با عملکردهای خاص و خواص جدید به وجود می‌آورد. امروزه مرز بین علوم کمتر شده و رابطه تنگاتنگی بین علوم میکروب‌شناسی، ژنتیک و نانوتکنولوژی وجود دارد که در این بین نانوتکنولوژی با شیمی و فیزیک ارتباط مستقیمی برقرار می‌کند. در کتاب «‌نانو بیوتکنولوژی مولکولی» ابزار و روش‌های تولید نانو‌ذرات زیستی بررسی و پیشرفت‌های اخیر در علم ژنتیک برای تولید این ابزار تشریح شده است. ریز‌زیست‌فناوری در برگیرنده مواردی است که می‌توان به توسعه روش‌هایی بر پایه زیست‌شناسی، استفاده از سیستم‌ها و اجزای زیستی، طراحی اجزا و سیستم‌های سازگار زیستی و استفاده از نانوفناوری برای حمایت فرآیندهای زیست‌فناوری اشاره نمود. به اعتقاد نویسنده این کتاب در واقع این استراتژی، ظرفیتی طبیعی برای شکل دادن نانو ساختارهای مولکولی است. در یکی از فصول این کتاب DNA به عنوان ابزاری برای بیونانوتکنولوژی معرفی شده است. جنبه‌های مختلف بیولوژی این مولکول،‌ از عملکرد آن به عنوان ماده ژنتیکی تا کاربرد بلقوه آن در ژن‌درمانی و طراحی بیوسنسورها به خصوص در زمینه ساخت زیست‌‌نانو (bionanofabrication) توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است. این کتاب در ۳۸۷ صفحه و ۱۴ فصل با عناوین زیر نوشته شده است. فصل1: ذرات پلی استری زیستی تولید شده توسط میکروب ها و استفاده از پلی استر سنتازها فصل2: استفاده از DNA و چربی در نانو تکنولوژی فصل3: پلی هیدروکسی آلکانوآت و کاربرد آن در ریززیست فناوری فصل4: انکلوزیون های سیانوفیسینی بیوسنتز و کاربردها فصل5: کانی شدن زیستی مگنتوزوم ها در باکتری ها نانوذرات با کاربردهای بالقوۀ آنها فصل6: تولید آلژینات: خود نجمعی و کاربردها فصل7: باکتریوفاژها: خودتجمعی و کاربردها آتها در نانوتکنولوژی فصل8: الگوبرداری یست مولکولی: اتصال پلی پپتیدها به ساختارهای معدنی فصل9: کاربرد اسپور باکتریایی در نانوفناوری فصل10: آرایش تجمعی فوق مولکولی با استفاده از خصوصیات ذاتی مولکول های زیستی فصل11: کمپلکس های پروتئینی باکتریایی و کاربرد آن در نانوفناوری فصل12: پروتئین لایۀ S و کاربرد آن در نانوتکنولوژی فصل13: باکتریورودوسپین و کاربرد نانوتکنولوژی آن فصل14: کالوباکتر و کاربرد آن در نانوتکنولوژی