مقالات

رمزگشایی RNA، DNA و پپتیدها با تونل‌زنی کوانتومی

می‌توان با استخراج اطلاعات در سطح ملکولی و سلولی، داروها و روش‌های درمانی را متناسب با وضعیت منحصر به فرد یک بیمار خاص، طراحی و تنظیم نمود. برای اینکه این رویکرد در سطح جهانی قابل اجرا باشد، لازم است که اطلاعات جامعی در مورد ژنوم کامل (DNA )، ترانسکریپتوم‌ها (RNA) و پروتئوم (کلیه پروتئین‌ها) سریعاً و با هزینه پایین قابل دستیابی باشد. پدیده‌های مکانیک کوانتومی می‌توانند در این مبحث ارزشمند باشند، زیرا نیاز است که اطلاعات زیستی در سطح اتمی رمزگشایی شوند. بر اساس مطالعات اخیر، تونل‌زنی کوانتومی قادر است بین سیگنال‌های اسیدهای آمینه و بازهای نوکلئوتیدی‌ در توالی‌های کوتاه، تمایز قائل شود. در این مقاله، دیدگاه‌های مختلفی که تونل‌زنی کوانتومی را برای توالی‌یابی پیشنهاد می‌کنند، با تاکید بر پیش‌زمینه نظری آنها مرور خواهند شد. همچنین، مزیت‌های احتمالی و چالش‌های فنی موجود که باید برای تولید سیستم‌های توالی‌یابی کوانتومی بر آنها غلبه کرد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

رویداد ها
    آرشیو رویداد ها