اخبار

آینده فناوری «رابط میان مغز و کامپیوتر»

فناوری رابط مغز و کامپیوتر در حال توسعه بوده که اولین هدف آن کمک به افراد ناتوان است. البته بسیاری از تحقیقات انجام شده هنوز به مرحله تجاری‌سازی نرسیده و لازم است بهبودهای زیادی روی دستاوردهای بدست آمده انجام شود. به نظر می‌رسد به زودی این فناوری وارد زندگی مردم شود در بخش‌های غیردرمانی نظیر سرگرمی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مقالات

مفاهیم یکپارچه در علم فیزیک، شیمی و مهندسی

این مقاله با توجه به نیازهای اجتماعی فعلی به بررسی روند یکپارچگی حوزه‌های علم و مهندسی پرداخته است. رشد جامعه و افزایش خلاقیت به عنوان فواید همگرایی امکان‌سنجی و بررسی شده است. ناهمگونی میان رشته‌های علمی و مهندسی و اولویت‌های اجتماعی بایستی از طریق تحلیلی نظام‌مند در طول فرایند تصمیم‌گیری متعادل شود.

رویداد ها
    آرشیو رویداد ها