مقالات

مفاهیم یکپارچه در علم فیزیک، شیمی و مهندسی

این مقاله با توجه به نیازهای اجتماعی فعلی به بررسی روند یکپارچگی حوزه‌های علم و مهندسی پرداخته است. رشد جامعه و افزایش خلاقیت به عنوان فواید همگرایی امکان‌سنجی و بررسی شده است. ناهمگونی میان رشته‌های علمی و مهندسی و اولویت‌های اجتماعی بایستی از طریق تحلیلی نظام‌مند در طول فرایند تصمیم‌گیری متعادل شود.

رویداد ها
    آرشیو رویداد ها